Errors – Moldo van Cosmin

Seria de asamblaje și lucrări cinetice Errors, semnată de Cosmin Moldovan, sunt un manifest furios despre formă și fragilitatea ei. Artistul compilează volume noi din fragmente ready made, lucrări proprii și unelte, iar acestor volume le adaugă tonuri cinetice și sonore, care întregesc spectacolul vizual.
Asamblajele funcționează ca niște angrenaje cu piese aflate într-un dialog discontinuu, în idiomuri diferite. Zgomotul infernal, blocajele din comunicare și fracturile formale creează structuri tridimensionale hibride.
Construcția lucrărilor are o transparență binevenită. Alegerea proporțiilor, combinația dintre materiale, culori, gol și plin, inserția elementelor perturbatoare ready-made, apoi regândirea ansamblului și contextualizarea lui în spațiu alături de sunetele de fundal sunt niște pași vizibili, extrași din intimitatea atelierului și aduși în prim plan către iubitorii de artă contemporană, ca și cum fiecare lucrare este o lecție de artă vie, aflată în plină desfășurare. Datorită acestei transparențe conceptuale, parcă nu există un mister al lucrului, ci doar al ideilor din spatele formelor și asocierilor cromatice.
Cosmin Moldovan este un sculptor pasionat de istoria artei, dar și de tehnică. Rapelurile înspre arta Pop, Neo-Expresionism, artă cinetică sunt subtil sesizabile. Astfel, el combină abilitățile sale practice cu teoriile despre formă și intermedia, rezultatul fiind unul surprinzător. Volumele sparte sunt recompuse și creează noi organisme funcționale. Culoarea are rol de element perturbator, iar sunetul creează și mai multă spațialitate fiecărui ansamblu.
Titlurile lucrărilor nu sunt lipsite de ironie. De la Chuck Norris și până la citate din filme sau expresii celebre, universul creat de artist este unul atrăgător, iar apoi șocant. Felul în care se raportează la propriile producții este vizibil din construcție, apare atât detașarea, cât și reciclarea altor producții mai vechi, într-un stil practicat de majoritatea artiștilor postmoderni, de la Rauschenberg la Kounellis și până la David Altmejd.
Errors reprezintă un corp de lucrări solid și complex, cu multiple sensuri și semnificații formale și conceptuale. Ironia artistului, aceea de a le considera erori, mai ales că vorbim despre construcții logice clare, face parte din discurs și completează interesant construcția formală.
Simona Vilău
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
English
Error 404
The series of assemblages and kinetic artworks entitled Errors, signed by Cosmin Moldovan, are a furious manifesto about form and its fragility The artist Cosmin Moldovan compiles new volumes out of ready made fragments, his own older works and tools, and then adds kinetic and sound touches, that enlarge the visual spectacle.
The assemblages function as some gears made out of elements which are put in a discontinuous dialogue, in different idioms. The infernal noise, the communication blockages and the formal fractures create hybrid tridimensional structures.
The construction of the works has a welcomed degree of transparency. The choice of proportions, the combination between materials, colour, emptiness and fullness, the insertion of the ready made, disruptive elements, then the rethinking of the whole and its contextualization in space, along with background noises, are visible steps, extracted from the intimacy of the studio and brought into foresight to the art aficionados, as if every work is a living art history lesson, in progress. Due to this conceptual transparency, there is no mystery of the craft, but of ideas beneath shapes and chromatic associations.
Cosmin Moldovan is a sculptor with a passion for art history and crafts. The liaisons with Pop Art, Neo-Expressionism, Kinetic Art are subtly discernible. Thus, he combines his practical abilities with theories on form and intermedia, having a striving result. Broken volumes are recomposed and become new, functional organisms. The colour is a disruptive element, and the sound creates even more spatiality to each ensemble.
The titles of the works do not lack irony. From Chuck Norris to movie quotes or famous phrases, the universe created by the artist is first appealing, then becomes shocking. The way in which he sees his own artistic production is visible from the core, there is detachment, but also recycling of former attempts, in a style already practised by the majority of Postmodern artist, starting from Rauschenberg and Kounellis, up to younger David Altmejd.
Errors represent a solid and complex body of works, with multiple meanings and formal or conceptual significations. The irony of the artist, to consider them errors, especially when it comes to pure logical constructions, is part of the discourse and completes the formal construction in a very interesting way.
Simona Vilău