Troll Swamp — Role-Playing Game | by the Mycological Twist

Troll Swamp — Role-Playing Game in the style of Dungeons & Dragons
by the Mycological Twist
June 20—26, Goodbuy Gallery
94 General H.M. Berthelot Street, Bucharest
RO ↓ ENG ↓ ↓
———————————————————————————
Jocurile oferă un format de experimentare cu strategii și tactici alternative într-un mediu competitiv și mereu în schimbare. Lumile jocurilor indică potențialuri nerealizate, iar regulile și metaforele lor se regăsesc în fiecare acțiune socială sau politică. Sunt modele ale lumii și parte a ei deopotrivă. Te invităm să participi și să descoperi mediul analog al jocului.
Troll Swamp este un board game colectiv care utilizează jocul de rol și munca în echipă pentru a reprezenta scenarii despre trolling-ul online. Natura analog a jocului generează o situație ludică în care fiecare participant devine un personaj imaginar. Ghidat de Troll Master (un povestitor care îndrumă participanții), fiecare jucător își va confrunta propriile obiceiuri online, precum și relația cu ceilalți. În timpul acestei explorări, trebuie să ai grijă să nu fii absorbit într-o mlaștină de adepți ai teoriei pământului plat, fake news, conspiraționiști sau health gurus.
Scenariile sesiunilor de joc încep în mici comunități, tulburate de acțiunile unora dintre membrii acestora. Folosind jocul de rol ca mecanică, fiecare participant își creează propriul avatar ca parte a comunității respective, oferind o zonă-tampon între experiențele jocului și experiențele cu care s-ar putea confrunta în viața de zi cu zi.
Troll Swamp oferă jucătorilor posibilitatea de a-și recâștiga încrederea, a regândi dinamici ale interacțiunii și a revendica mediul online ca spațiu alternativ de expresie.
Sesiuni de joc:
— Duminică, 20 iunie, 16:00
— Marți, 22 iunie, 17:30
— Miercuri, 23 iunie, 17:30
— Joi, 24 iunie, 17:30
— Sâmbătă, 26 iunie, 13:00
Unde: Te invităm la Goodbuy Gallery (Str. General H.M. Berthelot nr. 94, București) pentru a lua loc la masa de joc în oricare dintre sesiuni.
 Cum:
— Alege data preferată și rezervă un loc pe adresa de mail hello@quoteunquoteplatform.com sau printr-un mesaj pe Instagram @quote___unquote____.
— Participarea este gratuită și deschisă tuturor, fără limite de vârstă.
— Jocul se desfășoară în limba engleză.
— Sunt disponibile 10 locuri per sesiune.
—————
The Mycological Twist este un proiect al artiștilor Eloïse Bonneviot și Anne de Boer, stabiliți în Berlin. Cei doi preiau micologia ca sursă de inspirație pentru a se implica în practici ecologice și sociale. Punctele lor de interes se extind prin corpul fructificat al ciupercilor către materia în descompunere, adânc sub nivelul solului. Practicile DIY se întrepătrund în culturile digitale și construiesc utopii pentru moduri alternative de a trăi. The Mycological Twist a pornit în 2014 în Londra. De atunci, cercetarea lor se materializează în diverse programe comisionate, prezentări, sesiuni de camping, performance-uri și alte lucrări.
Troll Swamp face parte din Quote—Unquote, o platformă interdisciplinară și colaborativă de cercetare a mecanismelor, utilizărilor și efectelor discursivității publice și ale limbajului, prin practica artistică și intersecția acesteia cu domenii conexe.
Platforma Quote—Unquote este concepută și dezvoltată de asociația / colectivul curatorial Infinite Conversation — Dan Angelescu, Irina Radu, Cristina Vasilescu. www.quoteunquoteplatform.com
Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și Goethe-Institut Bucharest
Parteneri media: IQads, Iscoada, Revista ARTA
Mulțumiri: Goodbuy Gallery
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.
———————————————————————————
Games provide a mode of experimentation with alternative strategies and tactics in a competitive and constantly changing environment. Game-worlds gesture towards unrealized potentials; their rules and metaphors can be found in every social or political action. They are at once models of the world and in it. Come play and discover the analogue environment of the game.
Troll Swamp is a large-scale board game for multiple players and utilises role-play and teamwork in order to act out scenarios about online trolling. Through the analogue nature of the game, a playful situation emerges where one plays an imaginary character. Guided by the Troll Master (a storyteller guiding the players through the game), each player will face their own online habits as well as their relationship with others. While navigating those, one has to be careful not to be sucked into a swamp of flat earthers, fake newsers, conspirationists and health gurus.
The scenarios of the gaming sessions all start in small tight-knit communities that are being disrupted and torn apart through some of the community members. Each player creates their own persona that is part of that community; this mechanic allows for each player participating to create a buffer between the in-game experiences and those one might face in everyday life.
Troll Swamp has the potential to enable its players to regain confidence, rethink dynamics of interaction and reclaim a different space of expression online.
Gaming sessions:
— Sunday, June 20, 4pm
— Tuesday, June 22, 5:30pm
— Wednesday, June 23, 5:30pm
— Thursday, June 24, 5:30pm
— Saturday, June 26, 1pm
 Game length: 3—4 hours
Where: We invite you to Goodbuy Gallery (94 General H.M. Berthelot Street, Bucharest) to take a seat at the gaming table and play in one of the open sessions.
How:
— Choose your preferred date and send us an email with your choice at hello@quoteunquoteplatform.com or via Instagram direct message @quote___unquote____.
— Participation is free and open to all ages and backgrounds.
— The game is played in English.
— Max 10 participants per session.
—————
The Mycological Twist is a project by Eloïse Bonneviot and Anne de Boer, both based in Berlin. They take mycology as a source of inspiration in engaging with ecological and social practices. Their point of interest extends through the mushroom fruiting body into the rotting matter deep below ground level. DIY methods are woven into digital cultures to construct utopias for alternative modes of living. The Mycological Twist started in 2014 in London. Since then, the materialization of the research results in a program of commissions, lectures, camping sessions, performances and works.
Troll Swamp takes place in the frame of Quote—Unquote, a long-term interdisciplinary and collaborative research platform which explores the mechanisms, uses and effects of (public) speech and language in contemporary society, through artistic practice and its intersections with other fields of activity.
Quote—Unquote is conceived and articulated by Infinite Conversation Association / curatorial unit — Dan Angelescu, Irina Radu, Cristina Vasilescu. www.quoteunquoteplatform.com
Cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund and Goethe-Institut Bucharest
Media partners: IQads, Iscoada, Revista ARTA
Special thanks: Goodbuy Gallery
The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the content of the project, nor for the manner in which the results of the project might be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the grant.